top of page

New Human Needs: a Lesson from Safe Sci-Fi Futures

Updated: Jun 29, 2023

My Master's thesis in Futures Studies is officially out. Here is the annotation in English and Belarusian and links to the full text.What new human needs are likely to appear in the transformed world under the condition that natural humans can choose to stay natural and live decent lives then? To answer this question, I defined what transformation is, identified possible future transformations of the human world and considered ‘safe’ ones. I found that self-limitation is a necessity for survival of humans, as they are getting more empowered and, hence, have more possibilities to cause damage to themselves, whether intentionally, knowingly, directly or not.

The main practical implications are: (i) futures thinking skills and knowledge about future are likely to be in higher demand; (ii) self-limitation shall increasingly happen on the individual and collective levels. Along with the main finding, four more things add to this work’s academic value: (i) it is the first instance of long-term futures research focused on human motivation as its main object; (ii) a comprehensive and non-contradictory classification of possible transformations of the human world; (iii) a systemic definition of transformation criterion contributes to more accurate use of the words ‘transformative’ and ‘transformation’ in the scientific context, especially in futures studies; (iv) the conclusion about positive correlation between the need for self-limitation and the availability of operant resources is applicable to a broad range of contexts.

The main source of ideas about possible transformations of the human world was science fiction works, which is a less common approach in futures studies.

Якія новыя чалавечыя патрэбы, імаверна, зьявяцца ў трансфармаваным сьвеце пры ўмове, што натуральныя людзі тады змогуць выбраць заставацца такімі і жыць дастойна? Каб адказаць на гэтае пытаньне, я вызначыў панятак “ператварэньня”, знайшоў магчымыя будучыя ператварэньні чалавечага сьвету і разгледзеў “бясьпечныя”. Я прыйшоў да высновы, што самаабмежаваньне ёсьць неабходным дзеля выжываньня людзей, паколькі яны становяцца ўсё болей магутнымі і, такім чынам, маюць болей магчымасьцяў шкодзіць самім сабе, наўмысна, сьвядома, наўпрост або не.

Галоўныя практычныя здабыткі: (і) веды пра будучыню і навыкі думаць пра будучыні, імаверна, будуць болей запатрабаваныя; (іі) самаабмежаваньне мусіць усё часьцей дастасоўвацца як на асабістым, так і на супольных роўнях. Апроч галоўнае высновы, пяць рэчаў дапаўняюць навуковую вартасьць гэтае працы: (і) гэта першае дасьледваньне доўгачасовае будучыні, засяроджанае на чалавечай матывацыі як галоўным прадмеце; (іі) усебаковая і несупярэчлівая клясыфікацыя магчымых ператварэньняў чалавечага сьвету; (ііі) сыстэмнае азначэньне меркі ператварэньня дапаможа болей дакладна ўжываць словы “ператварэньне” і “ператваральны” ў навуковым асяроддзі, асабліва ў галіне вывучэньня будучыні; (iv) выснова пра станоўчую сувязь між патрэбай самаабмяжоўвацца і даступнасьцю дзейных рэсурсаў дастасоўваецца да шырокага кола атачэньняў.

Галоўнай крыніцай задумаў пра магчымыя ператварэньні чалавечага сьвету былі навукова-фантастычныя працы, што ёсьць меней звыклым падыходам у вывучэньні будучыняў.


Keywords: future of needs, motivation, transformations, self-limitation, futures, needs, transformation criterion


Full text in pdf: here OR here.


Commentaires


bottom of page